img1
img2
img3

Језици

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Упутство сарадницима

1. Часопис Социолошки преглед објављује научне (оригиналне и прегледне) радове, научне критике, полемике, осврте и приказе из уже научне области социолошке дисциплине, као и текстове из других друштвених и осталих наука, ако се у њима обрађују друштвени проблеми или проблеми у вези са друштвеним истраживањима. За објављивање неће бити прихваћени већ објављени радови у било којој форми (штампаној или електронској), или понуђени некој другој публикацији за објављивање. Рад који је претходно прочитан на научном скупу, а није штампан, може бити прихваћен за објављивање у часопису, али пролази редован поступак рецензије. Прихватањем рада за објављивање, ауторска права за текст прелазе на Социолошки преглед.

2. Радови се објављују на српском и енглеском језику. Текстови на српском језику пишу се ћириличним писмом, у складу с важећим правописом (М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска: Нови Сад, 1993). Страна имена и термини пишу се у транскрипцији прилагођеној српском језику (према правилима Правописа српскога језика), а када се страно име или термин први пут наводе, у загради се даје изворно писање. Изузетак су латински термини, који се пишу у оригиналу.

3. Текст се куца на страници А4 формата (маргине 2.5цм), Times New Roman фонтом величине 12pt, проредом (Line Spacing) 1.5. Сажетак (Summary) и кључне речи (Key words) куцају се без прореда (Line Spacing: Single). Белешке се наводе као фусноте, Times New Roman фонтом величине 10pt, без прореда (Line Spacing: Single). Укупна дужина научног рада (са прилозима, литературом и сажецима) је од 12 до 32 странице; изузетно, научни рад може бити и краћи, а о његовој класификацији у том случају одлучују и рецензенти и редакција. Аутори треба да се придржавају следећих структура и правила:

3.1. Научни рад: наслов; сажетак (до 200 речи) и кључне речи (највише до 7 појмова) на српском; текст; прилози (ако су предвиђени уз рад; изузетак су табеле и графикони у MS Excel формату, који могу бити инкорпорирани у сам текст); списак наведене и коришћене литературе; сажетак (Summary) и кључне речи (Key words) на енглеском. За текстове на енглеском језику важи иста структура, уз изузетак навођења сажетка и кључних речи на енглеском испод наслова текста, док се сажетак и кључне речи на српском наводе на крају текста. Аутори научних радова не наводе у оквиру послатог текста своје податке, већ их достављају редакцији часописа на српском и енглеском (односно трећем језику) у електронском писму и то: име и презиме, пун назив институције у којој су запослени (односно којој припадају), место (уколико је реч о иностранству, у загради се наводи и држава), адреса електронске поште (e-mail).

3.1.1. Наслов рада мора јасно да упућује на проблем/предмет који се у тексту научно разматра; ако је потребно, поднасловом се може ближе одредити просторно-временски, друштвеноисторијски, дисциплинарни, теоријско-методолошки или истраживачки контекст у којем се проблем/предмет разматра.

3.1.2. Сажетак рада мора на кратак, јасан и информативан начин да прикаже: проблем/предмет који се у тексту научно разматра, научну аргументацију која се у разматрању користи и резултат(е) разматрања; у зависности од карактера рада, сажетак може да упућује и на теоријско-методолошки оквир разматрања, односно на истраживачке методе и инструменте који су се користили у прикупљању и обради чињеница. Сажетак на енглеском (Summary) може бити дужи и опширнији од сажетка на српском, највише до 10% обима текста.

3.1.3. Кључне речи су научни, стручни или искуствени појмови, односно термини који упућују на посебне, заједничке и опште карактеристике разматраног проблема/предмета, као и на теоријско-методолошке и научно-дисциплинарне оквире различитог нивоа; к. р. треба да буду што мање описне, односно што је могуће општији и учесталије коришћени појмови у науци.

3.2. Научна критика и полемика: на почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, испод институција у којој су запослени (односно којој припадају), испод институције место (уколико је реч о иностранству, у загради се наводи и држава); наслов текста (уколико постоји потреба са поднасловом); текст; наведена и коришћена литература.

3.3. Осврт и приказ: на почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, испод институција у којој су запослени (односно којој припадају), испод институције место (уколико је реч о иностранству, у загради се наводи и држава); наслов приказа/осврта; подаци о делу; текст; подаци о делу које се приказује наводе се следећи редоследом: Име и Презиме писца: Наслов дела курзивом. Место издања: Издавач, година издања, укупан број страна.

Пример:

Talkot Parsons: Društveni sistem i drugi ogledi. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009, str. 907.

4. У писању радова примењивати стандард скраћеног библиографског навођења извора у самом тексту у заградама (Презиме аутора, година издања: страница).

Пример:

"[Д]атост постаје знанствена чињеница тек када је уклопљена у теорију, у низ појмовних веза и одређења која јој тек дају смисао." (Supek, 1983: 34)

(Supek, 1983: 34) односи се на научну књигу наведену у литератури:

Supek, R. (1983). Zanat sociologa – strukturalna analiza. Zagreb: Školska knjiga.

4.1. У случају даљег узастопног навођења истог дела, уместо презимена аутора и године издања може се користити латинска скраћеница за ibidem (lat. на истом месту), али се број странице увек наводи (ibid., 34).

4.2. У случају истоветности података скраћеног библиографског навођења извора за различита дела истог аутора, уз годину издања додаје се редом слово латиничне абецеде, а према редоследу навођења извора у списку литературе:

Пример:

(Supek, 1983a: 148) односи се на рад наведен у литератури:

Supek, R. (1983a). Integracijski i dezintegracijski procesi u društvu 'prelaznog perioda'. Sociologija XXV (2-3): 145-183.

(Supek, 1983b: 34) односи се на научну књигу наведену у литератури: Социолошки преглед, гoд. XLIV (2010), бр. 1, стр. 151–155. 153

Supek, R. (1983b). Zanat sociologa – strukturalna analiza. Zagreb: Školska knjiga.

5. Литература на крају текста се наводи по абецедном редоследу, по могућности писмом којим је штампан коришћен извор.

5.1. Научна књига: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов дела курзивом. Место издања: Издавач.

Пример:

Вебер, М. (1976). Привреда и друштво I. Београд: Просвета.

Waters, M. (2000). Globalization. London and New York: Routledge.

5.2. Текст у часопису: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов текста. Назив часописа курзивом годиште (број): странице (од-до).

Пример:

Антонић, С. (2005). Изборна колебљивост у Србији: поређење и објашњење. Социолошки преглед XXXIX (3): 229-250.

Bastide, R. (1952). The Field, Methods, and Problems of the Basic Personality School. The British Journal of Sociology 3 (1): 1-13.

5.3. Зборник радова или хрестоматија: Презиме, иницијал Имена приређивача, иницијал Имена и презиме коприређивача (прир., ур., ed.) (година издања). Наслов зборника/хрестоматије курзивом. Место издања: Издавач.

Пример:

Parsons, T. and E. A. Shils (eds.) (1962). Toward a General Theory of Action. New York: Harper & Row.

Spasić, I. (prir.) (1998). Interpretativna sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

5.4. Текст у зборнику радова или хрестоматији: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов текста. У: иницијал Имена, Презиме приређивача, иницијал Имена и презиме коприређивача (прир., ур., ed.), Наслов зборника курзивом, Место издања: Издавач, стр. (од-до).

Пример:

Burdije, P. (1998). Društveni prostor i simbolička moć. U: I. Spasić (prir.), Interpretativna sociologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 143-158.

Sears, R. R. (1962). Social Behaviour and Personality Development. In: T. Parsons and E. A. Shils (eds.), Toward a General Theory of Action, New York: Harper & Row, pp. 465-478.

5.5. Текст у дневним новинама: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов текста. Назив новина датум објављивања: страна(е).

Пример:

Novak, S. P. (2001). Naš diletantizam nema granica, danas se opasno širi Hrvatskom. Vjesnik 2.8.2001: 15.

5.6. Текст у периодичним новинама: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов текста. Назив новина број (датум објављивања): страна(е).

Пример:

Чомски, Н. (2009). Жртве империјалног менталитета Запада (интервју). НИН 3041 (09.4.2009): 19-21.

5.7. Текст у публикацијама доступним преко интернета: Презиме, иницијал Имена аутора (година издања). Наслов текста. Назив публикације курзивом број < у угластој загради URL – адреса са које је текст преузет > датум преузимања/приступа.

Пример:

Bernstein, М. (2005). Identity politics. Annual Review of Sociology 31 <http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.29.010202.100054> 25.5.2005.

5.8. Скраћени библиографски подаци о енциклопедијским и одредницама у специјализованим речницима у тексту се такође наводе у загради (Одредница, година издања):

Пример:

(Clinical sociology, 2000)

(Југославија, 1978)

5.8.1. У списку литературе енциклопедије и специјализовани речници наводе се без аутора одреднице (чак и ако је познат). Опште енциклопедије: Одредница (година издања). Пун назив енциклопедије курзивом, Место издања: Издавач.

Пример:

Југославија (1978). Мала енциклопедија Просвета, Београд: Просвета.

5.8.2. Специјализоване енциклопедије и речници (лексикони) по правилу имају уреднике и њихова имена се наводе у склопу комплетне библиографске јединице, након године издања: Одредница (година издања). Презиме, иницијал Имена уредника, иницијал Имена и Презиме коуредника (ур., ed.), Пун назив енциклопедије курзивом, Место издања: Издавач.

Пример:

Clinical sociology (2000). Borgatta, E. F. and R. J. V. Montgomery (eds.), Encyclopedia of Sociology, New York: Macmillan Reference USA.

5.8.3. Поједине светски познате енциклопедије или специјализоване речнике издају међународне издавачке корпорације, па се у случају њиховог навођења може изоставити место издања (које понекад није ни прецизно наведено):

Пример:

Class (1994). Abercrombie, N., S. Hill and B. S. Turner (eds.), Dictionary of Sociology, Penguin Books.

Superstition (1965). Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc.

5.8.4. Уколико се наводе различити извори о истој одредници, у загради у тексту се након године издања (односно године последње измене или приступа одредници), наводи скраћени Назив енциклопедије:

Пример:

(Слободан Јовановић, 2010: Википедија)

(Slobodan Jovanović, 2010: Enc. Britannica)

5.8.5. Библиографски подаци о електронски доступним одредницама: Одредница (година последње измене или приступа одредници). Пун назив енциклопедије курзивом <у угластој загради URL – адреса са које је одредница преузета> датум Социолошки преглед, гoд. XLIV (2010), бр. 1, стр. 151–155.

последње измене одреднице. (У случајевима када није прецизиран датум последње измене, наводи се датум приступа одредници.)

Пример:

Слободан Јовановић (2010). Википедија <http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B> 23.2.2010.

Slobodan Jovanović (2010). Encyclopaedia Britannica <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/306826/Slobodan-Jovanovic> 1.3.2010.

6. Текстови у електронском формату шаљу се на адресу електронске поште редакције Социолошког прегледа: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; текстови се могу слати и у штампаном формату, али уз обавезан електронски запис истог на компакт диску (CD), на адресу редакције: Социолошки преглед, Краљице Наталије 45, 11000 Београд (Srbija).