img1
img2
img3

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 2

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 2

Ивица Младеновић
Француски поглед на узроке распада СФРЈ: Случај „екстремне левице“
Ivica Mladenović
French View on the Causes of Dissolution of SFRY:  The Case of the “extreme left“

Милош Миленковић
Ограничења теоријског изучавања узрока етничких конфликата
Miloš Milenković
Limitations of Theoretical Research of Causes of Ethnic Conflicts

Никола Божиловић
Комуникација популарног
Nikola Božilović
Communication of the Popular

Јелена Лончар
Конструктивистички заокрет у теорији политичког представљања: проблем одговорности
Jelena Lončar
Constructivist Turn in Political Representation: The Issue of Responsiveness

Мирјана Беара
Иван Јерковић
Друштвене околности и наставничка професија
Mirjana Beara
Ivan Jerković
Social Circumstances and Teaching Profession


Приказ

Милош Кнежевић
РУРАЛНА СОЦИОЛОГИЈА: ПРИЧА О ЖИЛАВОМ ТРАЈАЊУ ЈЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ