img1
img2
img3

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 4

 

Социолошки преглед, vol. L (2016), no.4

Владимир Милисављевић
Грађански рат и природно стање код Хобса
Civil War аnd The State оf Nature in Hobbes


Божидар Филиповић
Диркем о индивидуализму и праву својине: порекло институционалног оквира
Durkheim on Individualism and Property Rights: Origin of Institutional Framework


Олга В. Нечипоренко и Всеволод В. Самсонов
Руралне области у Русији: нивои промена, прилагођавање реформама и нови глобални изазови
Russian Countryside: Stages оf Change, Adaption to Reforms аnd New Global Challenges


Соња Пејић
Tеорија као процес: проблемска анализа и тешкоће стварања утемељене теорије
Theory аs а Process: Problem Analysis аnd Challenges оf Development оf Grounded Theory


Биљана Оташевић и Јована Трбојевић
Незапосленост и спремност за емпатију као предиктори националног идентитета
Unemployment аnd Readiness for Empathy as Predictors of National Identity


Владан Видицки
Настанак, развој и обнова економске социологије
Occurrence, Development and Renewal Of Economic SociologyТања Станишић
Сазревање предграђа

Ивана Божић Миљковић
Порази и алтернативе: претња пустоши и етика отпора